Pan fydd rhieni’n gwahanu, mae’n gallu bod yn anodd i’r holl deulu. Gallet deimlo fel mai ti sydd ar fai rhywsut. Gallet deimlo’n drist, yn unig, yn ddig neu o dan straen. Mae’n hollol normal i deimlo fel hyn.

Rhai pethau i gofio

 • Dim arnat ti mae’r bai. Dydy penderfynu i gael ysgariad neu i wahanu ddim yn beth hawdd i rieni ei wneud. Mae’n bwysig dy fod yn gwybod nad ydy unrhyw beth ti wedi ei wneud neu ei ddweud wedi achosi i dy rieni wahanu.
 • Rydych dal yn deulu. Dim ots beth sy’n digwydd, cofia bod dy ddau riant yn dy garu a ni fydd hynny yn newid. Mae dy fam dal yn fam i ti ac mae dy dad dal yn dad i ti.
 • Bydd hyn yn amser anodd i chi i gyd fel teulu. Mae’n bwysig meddwl am sut mae pawb yn teimlo a bod yn barchus o hynny. Ni fydd pawb yn teimlo’r un fath â ti.
 • Os wyt yn teimlo’n isel, ceisia siarad gyda’r bobl ti’n agos iddynt ac yn ymddiried ynddynt. Gall siarad am beth sydd yn dy boeni gyda ffrind, athro neu athrawes neu rhywun arall yn y teulu fod yn help. Os ti’n gallu, rho wybod i dy rieni sut wyt yn teimlo fel y gallant dy gefnogi. Gall siarad gyda dy rieni hefyd dy helpu i ddeall sut mae nhw’n teimlo.

Efallai nad wyt yn teimlo’n gyffyrddus yn siarad gyda dy deulu a ffrindiau am sut rwyt yn teimlo. Ar y dudalen yma, cei restr o lefydd defnyddiol i gael mwy o wybodaeth ar-lein am ysgariad a gwahanu a lle y gelli ddweud a rhannu sut wyt yn teimlo.

Beth os wyf eisiau gwneud yn siŵr bod fy rhieni yn deall sut dwi’n teimlo?

Mae’n bwysig bod dy rieni yn gwrando arnat ac yn deall beth wyt ei eisiau a sut rwyt yn teimlo os wyt eisiau siarad am hynny. Ni fyddent yn gallu gwneud beth wyt ti eisiau iddyn nhw ei wneud bob tro, a nhw sy’n gorfod gwneud y penderfyniadau, ond mae’n bwysig bod nhw yn gwybod beth wyt ti’n ei feddwl. Os bydd dy rieni yn cael help i ddod i gytundeb, dylet gael cyfle i roi dy farn os wyt eisiau gwneud hynny, ond mae hynny i fyny i ti.

Cofia ei bod bob amser yn well siarad am sut wyt yn teimlo yn hytrach na chadw bob dim i ti dy hunan!

Mae’r bwrdd FJYPB yw grŵp o blant a phobl ifanc gyda phrofiad o’r llys teuluol neu sydd ganddynt ddiddordeb mewn hawliau plant. Mae’n hyrwyddo lleisiau plant a phobl ifanc sy’n mynd trwy’r profiad o weld y teulu yn gwahanu. Mae’r Bwrdd yn gweithio ar ran plant a phobl ifanc i wella’r system gyfiawnder deuluol ar gyfer pobl sy’n mynd trwy hynny nawr. Mae aelodau’r bwrdd yn gwneud hyn trwy roi eu barn a helpu’r Llywodraeth a chyrff eraill i wneud penderfyniadau am gyfiawnder teuluol.”

Am fwy o wybodaeth am y math o waith mae’r bwrdd yn ei wneud, clicia ar y wefan isod.

https://www.gov.uk/government/groups/family-justice-young-peoples-board

Byddi hefyd yn gallu gweld dogfennau defnyddiol sy’n egluro pwy yw pwy yn y system cyfiawnder teuluol yn ogystal â phobl gelli gysylltu gyda nhw os wyt eisiau siarad gyda
rhywun am sut wyt yn teimlo.

Ble gallaf fynd nesaf?

 • Cafcass – Gwasanaeth Cynghori a Chnorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd

  Os hoffet wybodaeth am beth sy'n digwydd yn y llys teulu, edrych ar y wefan isod. Mae'r wefan gyntaf ar gyfer plant ac mae'r ail un ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau. http://www.cafcass.gov.uk/children.aspx http://www.cafcass.gov.uk/teenagers.aspx

 • Child Line

  Mae Child Line yn gallu rhoi gwybodaeth am wahanu ac ysgariad. Gelli siarad gyda phobl ifanc erraill ar ein bwrdd negeseuon, neu ffonia 0800 1111 i siarad gyda chynghorwr yn gyfrinachol ac am ddim. Neu gelli fynd i www.childline.org.uk/talk i sgwrsio ar-lein neu anfon e-bost.

 • iRelate

  Mae Relate yn rhoi gwybodaeth gyffredinol am sut y gall plant sy'n mynd trwy wahanu deimlo ac mae ganddynt awgrymiadau i helpu.

 • Y Gymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC)

  Mae'r NSPCC yn sefydliad sy'n helpu diogelu plant rhag niwed neu gamdriniaeth. Os wyt yn cael dy effeithio gan hyn neu'n poeni am gamdrin plant, mae gan yr NCPCC wybodaeth a chymorth allai helpu.

 • Relate

  Mae Relate yn rhoi cymorth i bobl sy'n mynd trwy broblemau yn eu bywydau. Mae hyn yn cynnwys plant a phobl ifanc ac mae eu gwefan yn cynnig awgrymiadau i helpu plant a phobl ifanc i ymdopi gyda rhai o'r materion cyffredin mae pobl ifanc yn eu hwynebu. Edrycha ar y cysylltiadau sy'n dweud stori Jack http://www.relate.org.uk/about-us/media-centre/videos/jacks-storya stori Wez http://www.relate.org.uk/relationship-help/help-children-and-young-people/wezs-story. Gwnaeth y ddau droi at Relate am gymorth emosiynol pan wnaeth eu rhieni wahanu.