Gall fod yn llai o straen i’ch plentyn ac yn well i’ch perthynas gyda rhiant arall eich plentyn os gallwch gytuno ar gynhaliaeth plant gyda’ch gilydd. Fodd bynnag, os na allwch chi a rhiant arall eich plentyn gytuno, gallwch ofyn i’r gwasanaeth cynhaliaeth plant statudol drefnu cynhaliaeth plant ar eich cyfer.

  • Cyfrifo faint o gynhaliaeth plant ddylai gael ei dalu, gan ddefnyddio rheolau penodol
  • Naill ai trefnu i riant arall eich plentyn eich talu yn uniongyrchol fel eich bod yn cael yr arian yn gyflymach.
  • Casglu’r taliadau yn syth gan y rhiant arall a’u pasio ymlaen atoch.
  • Cymryd camau os na fydd taliadau yn cael eu gwneud.

Mae’r llywodraeth wedi cyflwyno amrywiaeth o ffioedd ar gyfer teuluoedd sydd wedi gwahanu ac sy’n defnyddio’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant i drefnu eu cynhaliaeth plant.

Mae hyn er mwyn annog mwy o rieni i weithio gyda’i gilydd i drefnu cynhaliaeth plant yn hytrach na defnyddio’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant neu’r llysoedd.

  • Ffi o £20 am unrhyw gais newydd gan riant sy’n byw yng Nghymru, Lloegr neu’r Alban.
  • Ffi casglu o 20% i rieni sy’n talu cynhaliaeth sy’n defnyddio’r gwasanaeth Casglu a Thalu, wedi ei ychwanegu at bob swm o gynhaliaeth plant a gasglir
  • Ffi casglu o 4% i rieni sy’n cael cynhaliaeth sy’n defnyddio’r gwasanaeth Casglu a Thalu, wedi ei dynnu o bob swm o gynhaliaeth plant a gânt.
  • Amrywiaeth o ffioedd gorfodi ar gyfer rhieni sy’n talu cynhaliaeth sy’n methu talu eu cynhaliaeth plant ar amser ac yn llawn.

Ni fydd ffioedd casglu ar gyfer rhieni sy’n defnyddio’r gwasanaeth Talu Uniongyrchol.

Y ffordd orau i osgoi ffioedd yw gwneud cytundeb teuluol gyda rhiant arall eich plentyn.

Ble gallaf fynd nesaf?