Gall plant fod yn ryfeddol o dda am ddelio gyda newid a phrofiadau newydd. Serch hynny, cadwch olwg allan am sut mae eich plentyn yn ymateb i’r newidiadau yn eich bywyd. Yna, byddwch yn barod i’w helpu os bydd angen. Sut mae eich plentyn yn teimlo?

 • Gall plant deimlo yn ddryslyd, poenus, trist, euog, isel, wedi gwylltio neu wedi cael eu siomi.
 • Mae’n normal i blant fod eisiau cael mam a dad yn ôl gyda’i gilydd.
 • Dylech annog plant i ddweud sut maent yn teimlo – hyd yn oed pan mae yn anodd i chi.
 • Dylech sicrhau eich plentyn bod eu perthynas nhw gyda mam neu dad am byth.
 • Dywedwch wrthyn nhw am y gwahanu – mewn ffordd sy’n addas i’w hoedran.
 • Byddwch yn onest – eglurwch ba newidiadau gallant ddisgwyl.
 • Bydd gwybod y ffeithiau yn eu helpu i deimlo’n llai dryslyd a theimlo llai o atgasedd.

Sicrhewch fod eich plant yn parhau i deimlo eu bod yn cael eu cefnogi’n llawn gan y ddau ohonoch:

 • Dylai mam a dad gytuno ar ymddygiad derbyniol.
 • Dylai mam a dad gytuno ar unrhyw arferion newydd.

Mae’n bwysig iawn nad ydy mam na dad yn caniatáu plant i fod yn rhan o benderfyniadau’r oedolion. Ond, gall fod yn help cynnwys plant hŷn mewn trafodaethau am newidiadau fydd yn effeithio arnynt.

Ble gallaf fynd nesaf?

 • Gingerbread - help i'ch plant mewn sefyllfaoedd anodd

  Ffeithlen gan Gingerbread sy'n awgrymu sut i gefnogi'ch plentyn wrth wahanu. Mae Gingerbread yn darparu gwybodaeth arbenigol, cyngor, cymorth ymarferol ac yn ymgyrchu ar gyfer teuluoedd un rhiant.

 • The centre for separated families logo
  Separated families - helpu eich plant i addasu

  Gwybodaeth gan y ganolfan Centre for Separated Families sy'n cynnig gwahanol ffyrdd o helpu sicrhau eich plentyn wrth i chi wahanu.

 • Resolutions logo
  Resolution - helpu rhieni i helpu plant

  Gallwch lawr-lwytho copi am ddim o'r llyfryn "Helping parents to help children". Ysgrifennwyd y llyfryn gan arbenigwr yn y maes - Christina McGhee - ar ran Resolution. Mae'r llyfr yma yn cynnwys amrywiaeth o bynciau am wahanu yn ogystal a gwybodaeth am sut mae hynny'n effeithio ar blant a sut i'w helpu.