Mae’n normal i blant o bob oed deimlo’n bryderus ac yn drist wrth i’r teulu wahanu. Gallant gael trafferth ymdopi gyda’r holl straen.

Efallai y bydd yn anodd iddynt ymdopi gyda’r emosiynau negyddol yma.

Edrychwch allan am yr arwyddion

Gall gwaith ysgol eich plentyn ddioddef. Efallai byddwch yn gweld mwy o newidiadau yn eu hymddygiad adref neu yn yr ysgol.

  • Dywedwch wrth yr ysgol am y newid i’ch bywyd teuluol.
  • Gofynnwch i’r ysgol fod yn wyliadwrus am bethau fel methu’r ysgol neu fwlio.
  • Os ydych yn poeni – trefnwch i weld athro neu athrawes eich plentyn, nyrs ysgol neu rywun arall mewn awdurdod.
  • Dylech annog eich plentyn i son am eu teimladau.
  • Os bydd eich plentyn yn ei chael yn anodd siarad gyda chi, awgrymwch iddynt siarad gyda rhywun arall maent yn gyfforddus gyda nhw – fel nain neu daid.
  • Mae rhai ysgolion yn cynnig gwasanaeth cwnsela plant.
  • Gofynnwch i’ch meddyg teulu neu ysgol am fanylion gwasanaeth cwnsela.
  • Gyda’r rhiant arall, ceisiwch gytuno ar sut i daclo camymddwyn.
  • Dylech gynnwys eich cyn bartner ym mhopeth yn yr ysgol – fel nosweithiau rhieni a chyngherddau.

Ble gallaf fynd nesaf?