Wrth i’w teulu chwalu o’u hamgylch, mae’n arferol i blant fod yn bryderus. Dyna pam ei bod mor bwysig rhoi digon o gyfle i’ch plentyn allu siarad am sut mae’n teimlo. Yn aml iawn bydd plant yn cuddio eu gofid os ydynt yn gweld bod mam a dad yn drist. Bydd ymateb plentyn yn ddibynnol ar eu hoedran.

Gall siarad am y peth helpu eich plentyn i ddygymod gyda’r neiwidiadau sydd i ddod. Hefyd gall defnyddio cwnselaplant neu gymorth proffesiynol eraill fod yn ddefnyddiol.

 • Sicrhewch eich plentyn cymaint â phosib bod mam a dad yn dal i’w caru.
 • Ceisiwch gadw at batrwm cyfarwydd.
 • Trefnwch amser penodol i siarad – heb unrhyw darfu.
 • Cadwch olwg ar newidiadau mewn ymddygiad.
 • Dangoswch eich bod yn deall teimladau eich plentyn.
 • Dylech annog eich plentyn i ddweud sut maent yn teimlo.
 • Peidiwch â gofyn gormod o gwestiynnau.
 • Ceisiwch gael help ychwanegol proffesiynol os byddwch ei angen- er enghraifft, cwnsela plant neu chymorth gan ysgol eich plentyn.
 • Ceisiwch siarad tra’n gwneud rhywbeth gyda’ch gilydd neu wrth eistedd yn y car. Mae’n syniad da gofyn i blant bach wneud llun i ddangos eu teimladau.
 • Gadewch i’ch plentyn siarad gyda’u rhiant arall.
 • Ceisiwch osgoi gweld bai ar y rhiant arall.
 • Chi yw’r oedolyn – cofiwch hynny a peidiwch â dangos eich teimladau personol am wahanu o flaen eich plentyn.

Efallai y bydd angen cymorth ychwanegol weithiau gan blant a phobl ifanc (a’u teuluoedd) os ydynt yn ei chael hi’n anodd i ddelio gyda neu deall eu hemosiynau a/neu ymddygiad.
Mae ysgolion yn aml yn gallu darparu gweithwyr proffesiynol i helpu pobl ifanc a’u teuluoedd, fel mentoriaid dysgu neu ymddygiad, swyddogion cyswllt teulu neu gweithwyr proffesiynol gan wasanaethau allanol. Fodd bynnag, gall rhai plant a phobl ifanc, neu eu teuluoedd, benderfynu ceisio cymorth pellach drwy cynghori.
Os ydych yn teimlo eich bod chi neu eich plentyn angen cymorth ychwanegol gan weithiwr proffesiynol, yna dylech ofyn i ysgol eich plentyn pa gefnogaeth gallant ei gynnig. Gallech hefyd ystyried cwnsela plant gan sefydliadau fel Relate.

Ble gallaf fynd nesaf?