Mae’n normal i blant – waeth faint yw eu hoed – deimlo’n drist os bydd eu rhieni yn gwahanu. Rhaid i chi ddeall y galla eich plentyn gael trafferth wrth geisio delio gyda theimladau negyddol fel dicter a hiraeth.

Gall plant yn gyffredinol gymryd rhan mewn ymddygiad peryglus, ond mae plant yn eu harddegau yn fwy tebygol o gael eu denu at gamddefnyddio cyffuriau ac alcohol oherwydd eu hoed a dylanwad cyfoedion. Mae’n hanfodol cadw golwg ar iechyd meddwl plant yn eu harddegau i sicrhau nad ydynt yn cael eu tynnu i mewn i ymddygiad peryglus oherwydd eich bod wedi gwahanu.

Mae iechyd plant yn eu harddegau bob amser yn ffactor bwysig i rieni ei ystyried. I’ch helpu i ddelio gydag iechyd eich plentyn, dyma ychydig o bethau i’w cofio.

 • Mae mwy a mwy o blant a phobl ifanc yn camddefnyddio alcohol a chyffuriau bob blwyddyn.
 • Gall camddefnyddio sylweddau arwain at ganlyniadau difrifol iawn.
 • Gall newidiadau i fywyd teuluol arwain eich plentyn ifanc neu blentyn yn eu harddegau i deimlo’n ddrwg a gall hyn effeithio ar eu hiechyd meddwl. Gallant, fel nifer o oedolion droi at gyffuriau ac alcohol mewn adegau anodd.
 • Rhowch wybod i’r ysgol eich bod wedi gwahanu. Gallant gadw golwg am unrhyw newid yn eu hymddygiad a rhoi gwybod i chi sut maent yn dod ymlaen.
 • Cofiwch y gall y gwasanaeth nyrsio yn ysgol eich plentyn helpu.

 

Gwnewch rywbeth nawr i amddiffyn iechyd meddwl eich plentyn a’u diogelwch

Ydych yn poeni am iechyd meddwl eich plentyn a sut maent yn ymdopi gyda’r gwahanu? Amau eu bod yn or-mentro? Gwnewch rywbeth nawr – siaradwch gyda’ch meddyg teulu, nyrs ysgol, neu unrhyw weithiwr proffesiynol arall o’r byd iechyd rydych yn ymddiried ynddynt.

Ble gallaf fynd nesaf?

 • FRANK - Cyngor i rieni a gofalwyr

  Os ydych yn poeni am blentyn, gall y cyngor yma ar siarad gyda plant am gyffuriau fod yn ddefnyddiol.

 • Family Lives - cyffuriau ac alcohol

  Cyfres o erthyglau a blogiau am gamddefnyddio alcohol a chyffuriau ymysg rhai plant yn eu harddegau, gan gynnwys sut i siarad gyda nhw am y pethau hyn. Daw'r wybodaeth yma gan Family Lives, sef elusen cenedlaethol sy'n rhoi help a chymorth ar bob agwedd o fywyd teulu.

 • Mentor - i rieni a gofalwyr

  Gallwch gael awgrymiadau a chyngor gan Mentor, sy'n anelu at gadw plant yn ddiogel o alcohol a chyffuriau.