Mae gwahanu yn anodd. Mae’n galed ar oedolion a gall fod yn waeth byth i blant. Gallai helpu os gallwch:

  • Derbyn bod eich cyn-bartner dal yn rhiant a bod ganddynt ran bwysig i chwarae ym mywyd eich plentyn a bod well ceisio magu plant ar y cyd cyn belled â bod hynny’n ddiogel.
  • Os na allwch gytuno ac yn y diwedd yn mynd i’r llys, bydd y barnwr yn ceisio cynnwys y ddau riant ym mywyd y plentyn gyda threfniant magu plant ar y cyd sydd orau i’r plentyn.
  • Hefyd bydd y barnwr yn disgwyl i chi a’ch partner feddwl am sut gall cyfryngu teuluol eich helpu.

 

Trefniant cydweithredol yw magu plant ar y cyd yn dilyn ysgariad neu wahanu ble mae gan y ddau riant yr hawl a’r cyfrifoldeb o fod yn cymryd rhan weithredol yn magu eu plentyn neu blant.

  • Ceisiwch barhau i ganolbwyntio ar anghenion eich plentyn yn hytrach na’ch ‘hawliau’ fel rhiant.
  • Gall cynllun magu plant ar y cyd fod yn ddefnyddiol i’ch helpu i ganolbwyntio ar anghenion eich plentyn a rhoi cyfle i chi feddwl am eu hanghenion.
  • Canolbwyntiwch ar adeiladu perthynas tebyg i berthynas busnes gyda’ch cynbartner wrth wneud trefniadau ar gyfer y plant. Gall cyfryngwr teuluol eich helpu gyda hyn.
  • Peidiwch â chael trafodaethau oedolion o flaen y plant, yn enwedig os ydych yn ei chael hi’n anodd cytuno.

Ble gallaf fynd nesaf?