Beth mae gweithiwr cymdeithasol yn ei wneud?

Bwriad gweithwyr cymdeithasol yw helpu teuluoedd gyda gwahanol broblemau. Mae gweithiwr cymdeithasol yn helpu teuluoedd sydd yn:

 • dioddef o broblemau gyda pherthnasau teuluol a gwrthdaro
 • dioddef o drafferthion personol ddifrifol a blinder meddyliol
 • gan broblemau cyffuriau ag alcohol
 • wynebu anawsterau o ganlyniad i anabledd
 • gofalu am aelodau o’r teulu
 • brwydro gyda’r her o dyfu’n hen

Fel arfer, mae gweithwyr cymdeithasol wedi eu lleoli gydag awdurdodau lleol, sefydliadau annibynnol ac elusennau. Mae rhai gweithwyr cymdeithasol hefyd yn gweithio i’r GIG mewn ysbytai, ymddiriedolaethau gofal meddwl a sefydliadau eraill sydd wedi eu lleoli yn y gymuned.

Os ydych yn cael trafferth i ddelio gyda gwahanu ar eich pen eich hun, neu os ydych angen help gyda phroblem benodol sy’n ymwneud â phlentyn neu’r teulu, efallai byddwch yn penderfynu gwneud cais am asesiad anghenion er mwyn eich helpu i ddarganfod os ydych angen cymorth arbenigol.

Mewn amgylchiadau eraill, gall athro/athrawes neu Feddyg Teulu wneud cais i’r gwasanaethau cymdeithasol ar ran teulu neu riant. Er enghraifft, efallai bod materion diogelwch plant yn ymwneud â’r plant, gan gynnwys achosion ble gall trais rhwng yr oedolion achosi niwed i’r plant.

Gallwch ofyn am help eich hun drwy ffonio eich gwasanaethau cymdeithasol lleol.

Beth mae gweithwyr cymdeithasol yn wneud os ydynt yn ymglymedig â’ch teulu

Os yw’r gwasanaethau cymdeithasol i blant neu oedolion yn ymglymedig â’ch teulu ac nad ydych yn siŵr beth i’w ddisgwyl, bydd gan eich adrannau gwasanaethau cymdeithasol lleol nifer o daflenni a ffeithlenni ysgrifenedig sy’n cynnig cymorth defnyddiol. Gall y rhain eich helpu i ddeall y gwaith y maent yn eu wneud a’u gweithdrefnau.

Efallai gall gwasanaethau plant a phobl ifanc gynnig cefnogaeth deuluol i chi. Mae hyn yn cynnwys help gydag edrych ar ôl eich plentyn, gyda phethau fel:

 • gofal dydd i blant o dan bump oed
 • help gyda bod yn rhiant fel dosbarthiadau bod yn rhiant
 • cyrsiau neu weithwyr cefnogi teuluoedd
 • help ymarferol yn y cartref
 • mynediad i Ganolfan Plant

Ble gallaf fynd nesaf?