Trefniadau gofal plant

Mae’n bwysig cofio bod y rhan fwyaf o blant yn elwa o gael y ddau riant yn rhan o’u bywydau ar ôl gwahanu.

Ar ôl gwahanu, mae rhieni yn rheoli trefniadau gofal plant ar gyfer eu plant mewn nifer o wahanol ffyrdd. Mae rhai trefniadau yn cynnwys plant yn treulio amser gyda’r ddau riant yn ystod yr wythnos ac mewn achosion eraill gall fod rhesymau ymarferol pam fod un rhiant yn gweld eu plentyn yn llai aml na hyn. Mewn ychydig o achosion mae rhieni yn rhannu gofal cyfartal o’u plant – nid yw hyn yn ateb ymarferol nac addas ar gyfer rhai teuluoedd a gall aflonyddu’r plant. Nid oes hawl gan y naill riant neu’r llall i gael amser penodol eu plentyn.

Mae’n bwysig eich bod yn trefnu sut bydd plentyn yn treulio ei amser gyda’r rhiant arall fel bod ganddynt arferion sefydlog. Mae hefyd yn syniad da i drefnu beth fydd yn digwydd dros wyliau’r ysgol a diwrnodau arbennig cyn gynted â phosibl.

  • Pan yn bosibl, dylech gynnwys eich plant mewn penderfyniadau am drefniadau gofal plant, gan y bydd ganddynt syniadau am ble yr hoffent dreulio eu hamser.
  • Gweithiwch gyda’ch gilydd i gytuno ar beth sydd orau ar gyfer y plant.
  • Sicrhewch eich bod yn dweud wrth eich plant o flaen llaw am beth rydych wedi ei benderfynu er mwyn iddynt wybod beth i’w ddisgwyl.
  • Gall cynllun magu plant fod yn ddefnyddiol i gadw eich ffocws ar y plant.

Bydd angen i chi wneud trefniadau sy’n gweddu oedran eich plentyn, a byddwch yn barod i fod yn hyblyg fel y mae amgylchiadau’n newid.

Beth bynnag rydych yn cytuno arno gyda’ch cynbartner am drefniadau gofal plant, mae’n syniad da i ysgrifennu hyn i lawr. Gwnewch gynllun neu gytundeb magu plant a’i wirio’n aml fel bod anghenion eich plentyn yn newid. Gofynnwch i rywun y mae’r ddau ohonoch yn ymddiried ynddynt i’ch helpu gyda’ch trafodaethau os na allwch gytuno ar amser magu plant rhwng eich gilydd.

Y ffordd orau o weithio pethau allan yw rhwng eich gilydd, ond os na allwch wneud hyn mae llawer o gefnogaeth ar gael i’ch helpu i wneud cytundeb magu plant. Gall help proffesiynol fod yn ddrud, ond efallai byddwch yn gymwys i gael cymorth cyfreithiol ar gyfer cyfryngu ac efallai ar gyfer achosion cyfraith deuluol hefyd.

Fel bod gan eich plentyn batrwm sefydlog, mae’n bwysig trefnu sut byddant yn treulio amser gyda’u rhiant arall yn ystod gwyliau’r ysgol a dyddiau arbennig cyn gynted â phosib.

  • Peidiwch â gwneud i’ch plentyn benderfynu gyda pha riant y byddant eisiau treulio amser ar ddyddiau arbennig, oni bai eu bod ddigon hen i roi eu barn.
  • Siaradwch gyda phob oedolyn sy’n rhan o hyn.
  • Dylech gydweithio er mwyn cytuno beth sydd orau i’r plant.
  • Dywedwch wrth eich plant beth rydych wedi penderfynu arno.

Gall cynllun magu plant fod yn ddefnyddiol i gadw eich ffocws ar y plant.

Ble gallaf fynd nesaf?