Nid yw’r gyfraith yn cynnwys unrhyw beth sy’n gorfodi rhiant i fod yn rhan o fywyd eu plentyn os nad ydynt am fod. Ond mae deddfau cyfrifoldeb rhieni yn dal yn gymwys. Os nad yw’ch plentyn yn treulio unrhyw amser gyda’r rhiant arall, mae’n bwysicach fyth i ofyn am help gan bobl eraill o’ch cwmpas.

Er na ellir gorfodi rhiant i fod yn rhan o fywyd eu plentyn, mae deddfau cyfrifoldeb rhieni yn bodoli sy’n golygu bod rhaid i bob rhiant gymryd peth cyfrifoldeb penodol.

Sef:

  • Mae gan bob mam gyfrifoldeb rhiant ar gyfer eu plentyn. Gall tadau hefyd gael cyfrifoldeb rhiant, yn ddibynol ar eu amgylchiadau.
  • Mae’n rhaid i bob rhiant gynnal eu plant yn ariannol, hyd yn oed os nad oes ganddynt gyfrifoldeb rhiant cyfreithiol. Gall hyn olygu talu cynhaliaeth plant.

Mae cefnogaeth ar gael ar gyfer rhieni sengl sy’n teimlo’n unig neu o dan straen, neu sydd angen cyngor ar egluro’r sefyllfa i’w plant.

Gall fod yn waith caled ac yn flinedig edrych ar ôl plentyn ar eich ben eich hun. Os byddwch yn dechrau teimlo’n unig neu o dan straen, dylech ofyn am help.

  • Gofynnwch i’ch teulu a ffrindiau am help – gall hyn fod er mwyn rhannu gofidiau, neu i helpu gyda gofal plant.
  • Ymunwch gyda grŵp ble gallwch gwrdd gyda phobl eraill yn yr un sefyllfa. Mae’r grwpiau yma yn cynnig cyfleon i rannu eich profiadau ac i ddysgu gan rieni sengl eraill.
  • Dywedwch wrth eich plant beth sy’n mynd ymlaen, mewn ffordd sy’n addas i’w hoedran, a dylech eu sicrhau nad oes bai arnyn nhw.

Ble gallaf fynd nesaf?