Er eich bod yn gwahanu neu wedi gwahanu, rydych dal yn rhiant i’ch plentyn ac mae’n bwysig iddynt gynnal perthynas dda gyda’r ddau ohonoch cyn belled â bod hynny’n ddiogel ac er lles y plentyn.

Nid oes unrhyw reolau pendant, ond gallai’r canllawiau canlynol helpu i greu perthynas sydd er budd y plentyn.

  • Mae ansawdd yr amser mae rhiant yn dreulio gyda phlentyn, a’r lefel o sefydlogrwydd mewn bywyd plentyn yn ffactorau pwysig.
  • Mae pobl ifanc yn eu harddegau angen trefniadau mwy hyblyg oherwydd eu bywyd cymdeithasol. Bydd pobl ifanc yn eu harddegau am gadw eu bywyd tu allan i’r gwahaniad mor normal â phosib
  • Dylech annog eich plentyn i gyfathrebu gyda’r ddau riant, waeth faint o amser maent yn ei dreulio gyda’ch cyn-bartner. Efallai na fyddwch chi am gael perthynas gyda rhiant eich plentyn, mae’n naturiol i’ch plentyn fod eisiau cael perthynas gyda nhw os yn bosib. Drwy gynnwys eich plant yn y broses, rydych yn fwy tebygol i ddod i ganlyniad sy’n gweithio orau i bawb.
  • Peidiwch ag anghofio gofyn i’ch plant beth maent eisiau – bydd ganddynt eu syniadau eu hunain am sut a phryd i dreulio eu hamser.
  • Pan yn ceisio creu cynllun sy’n gweithio orau i blant, gall fod yn galed i gadw ato ac i gadw eich teimladau dan reolaeth. Efallai bydd cynllun bod yn rhiant yn help i ganolbwyntio ar y plant.

Ble gallaf fynd nesaf?