Os nad ydych mewn cysylltiad gyda’ch plentyn

Mae yna lawer o resymau pam nad yw rhai rhieni mewn cysylltiad gyda’u plant – er enghraifft, adleoliad, neu resymau diogelwch. .

Ond os yw cyfathrebu am eich plant wedi chwalu yn llwyr rhyngoch chi a’ch cynbartner, neu eich bod ddim yn cael ymateb ganddynt o gwbl, efallai mai dyma’r amser i geisio cael cyngor proffesiynol gan gyfryngwr neu gyfreithiwr am eich hawliau i weld eich plentyn.

O dan gyfraith y DU, nid oes y fath beth a ‘hawl’ i weld eich plentyn. Yn hytrach, mae’r gyfraith yn cyfeirio atddeddfaucyfrifoldeb rhiant. Fodd bynnag, mae cael cyfrifoldeb rhiant yn rhoi’r hawl i chi gyfrannu tuag at wneud penderfyniadau ar gyfer bywyd eich plentyn, fel:

 • rhoi caniatâd i driniaeth feddygol
 • dewis eu hysgol
 • penderfynu sut dylent gael eu magu
 • dewis eu henw
 • dewis eu crefydd

Os na fydd trefniadau ar gyfer eich plentyn o dan orchymyn llys yn gweithio allan, gall y naill riant wneud cais i’r llys i’r gorchymyn gael ei newid, diddymu neu ei orfodi.

Mae gwrthod yn fwriadol i ufuddhau gorchymyn llys yn ddirmyg llys ac mae gan y llys bwerau i orfodi gorchmynion os ydynt yn ystyried y bydd yn helpu i ddatrys y sefyllfa. Efallai y byddwch eisiau cael cyngor cyfreithiol os credwch fod gorchymyn llys presennol angen cael ei orfodi neu weld os bydd cyfryngwr yn gallu helpu chi a’ch cynbartner i gytuno ar sut yw’r ffordd orau i roi’r gorchymyn llys ar waith.

Ble gallaf fynd nesaf?

 • Families need Fathers - cyswllt

  Gwybodaeth am y gwahanol fathau o drefniadau cyswllt gan Family need Fathers.

 • The centre for separated families logo
  Centre for Separated Families - cael eich atal

  Cyngor ymarferol gan y Centre for Separated Families, elusen genedlaethol sy'n gweithio gyda phawb sy'n cael eu heffeithio gan deulu yn gwahanu er mwyn sicrhau gwell canlyniadau i blant.

 • Black and White image of the crown
  Civil Legal Advice

  Llinell gymorth ar gyfer Cymru a Lloegr yw Civil Legal Advice, a ariennir gan gymorth cyfreithiol. Os ydych yn gymwys, gallwch gael cyngor teulu arbenigol ar-lein a dros y ffôn drwy ffonio 0845 345 4 345. Neu gallant eich helpu dod o hyd i gyngor cymorth cyfreithiol lleol neu wasanaeth cyfryngu.