Mae budd-dal gofal plant yn bwysicach os ydych yn byw ar wahân neu wedi gwahanu oddi wrth rhiant arall eich plentyn, gan ei bod yn naturiol i boeni am sut y byddwch yn gofalu am eich plentyn a pharhau i weithio. Efallai eich bod hefyd yn poeni am ofal plant p’un ai ydych yn byw gyda’ch plentyn neu beidio.

Er nad oes “budd-dal gofal plant” penodol y gallwch ddefnyddio, os ydych angen gofal plant tra eich bod yn gweithio efallai y gallwch gael help gyda chostau gofal plant drwy Gredydau Treth Gwaith neu drwy eich cyflogwr.

Efallai bod gan eich cyflogwr bolisi gweithio hyblyg mewn grym, sy’n golygu y gallech weithio o amgylch oriau ysgol eich plentyn a darparwyr gofal plant sydd ar gael.

Gall rhieni sengl sy’n gweithio 16 awr neu fwy yr wythnos gael credydau treth gofal plant i helpu i dalu am rywfaint o’ch costau gofal plant tra byddwch yn gweithio.

Gallwch gael hyd at 70% o’r costau gofal plant rydych yn gwneud cais amdanynt, hyd at uchafswm o £175 yr wythnos ar gyfer 1 plentyn a £300 yr wythnos ar gyfer 2 blentyn neu fwy.

Ni allwch gael 100% o’ch costau gofal plant ac mae faint y byddwch yn ei gael yn dibynnu ar bethau fel:

  • eich incwm
  • pa mor aml y byddwch yn talu am ofal plant
  • p’un ai ydych yn cael talebau gofal plant gan eich cyflogwr

Nid dim ond gweithio rhan amser mae gweithio’n hyblyg yn ei olygu. Mae yna sawl math gwahanol o batrymau gwaith hyblyg, fel oriau hyblyg, gweithio o gartref ac oriau cywasgedig, sydd i gyd yn gallu eich helpu i reoli eich bywyd o gwmpas eich plentyn. Os ydych yn meddwl am weithio’n hyblyg, dylech ystyried pa batrwm fydd orau i’ch anghenion ac yna gwneud cais i’ch cyflogwr. Dod o hyd i fwy am weithio’n hyblyg.

Dod o hyd i fwy am Ofal Plant:

Ble gallaf fynd nesaf?