Os ydych yn gwahanu oddi wrth eich partner, efallai bydd gennych lai o incwm i fyw arno. Gall gwneud cais am gredyd treth fod yn ffordd o gynyddu eich incwm a lleihau’r straen ychydig. Bydd yn dibynnu ar eich amgylchiadau os gallwch gael credydau treth neu beidio, a faint y gallech gael.

Mae credydau treth yn daliadau gan y llywodraeth. Os ydych yn gyfrifol am o leiaf un plentyn neu berson ifanc,gallech fod yn gymwys am Gredyd Treth Plant.

Os ydych yn gweithio, ond eich bod ar incwm isel, gallech fod yn gymwys am Gredyd Treth Gwaith.

Os oes gennych blant, gallech gael credydau treth, ond nid oes yn rhaid i chi gael plant i wneud cais. Gallech hefyd fod yn gymwys os ydych yn gweithio ac ar incwm isel.

Ar ôl gwahanu, gall fod yn anoddach i ymdopi yn ariannol, felly gwnewch yn siwr eich bod yn cael yr holl help ychwanegol sydd gennych yr hawl i’w gael. Os oes gennych blant, efallai bydd gennych hawl i gael Credydau Treth Plant. Weithiau, gelwir y rhain yn gredydau treth teulu.

Gallwch gael Credyd Treth Plant ar gyfer pob plentyn rydych yn gyfrifol amdanynt os ydynt:

  • o dan 16 oed
  • o dan 20 oed ac mewn addysg neu hyfforddiant cymeradwy

Gallwch wneud cais am Gredyd Treth Plant p’un ai ydych yn gweithio neu beidio.

Am fwy o wybodaeth am eich hawl i gael Credyd Treth Plant a’r symiau, ewch i gov.uk.

Ar ôl gwahanu, gall fod yn fwy anodd i ymdopi’n ariannol, felly sicrhewch eich bod yn cael yr holl help ychwanegol sydd gennych hawl i’w gael.

Er mwyn cael Credyd Treth Gwaith, mae’n rhaid i chi:

  • gweithio oriau penodol bob wythnos
  • cael eich talu am y gwaith rydych yn gwneud (neu’n disgwyl ei gwneud)
  • cael incwm o dan lefel penodol

Gwneud cais am Gredydau Treth Gwaith

Gallwch wneud cais am Gredyd Treth Gwaith os:

  • ∙ ydych rhwng 16 a 24 oed a bod gennych blentyn neu anabledd cymhwysol
  • ∙ ydych yn 25 oed neu trosodd, gyda phlant neu heb blant

Mae gan Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi (HMRC) gyfrifydd credydau treth gwaith ar lein. Gallwch ddefnyddio’r cyfrifydd credydau treth gwaith i weld os ydych yn gymwys i gael credydau treth gwaith.

Gallwch hefyd edrych ar gov.uk am fwy o wybodaeth am gymhwyster a symiau Credyd Treth Gwaith.

Os byddwch eisiau gwneud cais am gredydau treth, bydd angen i chi cysylltu gyda’r Llinell Gymorth Credyd Treth ar 0300 2001900. Dylech hefyd ddefnyddio’r rhif Llinell Gymorth Credyd Treth i roi gwybod am newid mewn amgylchiadau, adnewyddu cais am Gredyd Treth Gwaith neu os oes gennych gwestiwn neu angen cyngor am Gredyd Treth Gwaith.

Ble gallaf fynd nesaf?