Mae’n debygol y bydd gennych lai o arian i fyw arno ar ôl gwahanu, felly, ceisiwch wneud cynllun gwario newydd cyn gynted â phosib.

Mae llawer o bobl yn darganfod bod defnyddio cynllun cyllidebu yn ddefnyddiol iawn wrth gyllidebu. Gall cynllun cyllidebu eich helpu i:

  • Weithio allan faint o arian sydd gennych yn dod i mewn.
  • Gweld faint sy’n mynd allan bob wythnos neu fis.

Pan fyddwch yn defnyddio cynllun cyllidebu, cofiwch gynnwys y pethau rydych ond yn talu amdanynt yn achlysurol neu bob blwyddyn, fel treth car neu yswiriant. Hefyd, ceisiwch gadw rhywbeth wrth gefn ar gyfer argyfwng.

 

Cyn i chi ddechrau llenwi eich cynllun cyllidebu

 

Cyn i chi ddechrau cwblhau eich cynllun cyllidebu, dylech gasglu cyn gymaint o wybodaeth â phosibl am eich sefyllfa ariannol. Bydd hyn yn ei gwneud yn haws i weithio allan faint sydd gennych yn dod i mewn ac faint sy’n mynd allan. Er enghraifft, edrychwch ar eich datganiadau morgais, slipiau cyflog, biliau a chyfriflenni cyfrif banc. Gallwch hyd yn oed roi cynnig ar gadw “dyddiadur gwario” fel eich bod yn cadw cofnod o bob ceiniog rydych yn ei wario.

 

Unwaith byddwch wedi cwblhau eich cynllun cyllidebu

 

Unwaith byddwch wedi llenwi eich cynllun cyllidebu dylai fod yn haws i chi weithio allan faint sydd ei hangen arnoch i fyw arno. Sicrhewch nad ydych yn gwario mwy na’r swm o arian sydd gennych yn dod i mewn.

Os oes gennych blant, bydd angen i chi gynnwys costau’r hyn sydd ei hangen ar eich plant yn eich cynllun cyllidebu. Gallwch ddefnyddio eich cynllun cyllidebu i ddangos rhiant arall eich plentyn y gost o fagu eich plant.

Efallai gall fod i help i gael rhiant arall eich plentyn i ddefnyddio cynllun cyllidebu hefyd – nid yw hyn yn ffordd o ddarganfod sut maent yn gwario eu harian, ond i gytuno ar sut gall y ddau ohonoch edrych ar ôl eich plant. Gall eu cynllun cyllidebu eich helpu i feddwl am yr hyn gall y rhiant arall ei fforddio.

  • Yn gyntaf, cytunwch ar sut byddwch yn rhannu’r gynhaliaeth ariannol ar gyfer eich plentyn.
  • Cyfrifwch faint o gynhaliaeth plant y byddwch yn ei dalu neu’n ei gael.
  • Ysgrifennwch hyn i lawr i osgoi camddealltwriaethau yn nes ymlaen.
  • Llofnodwch eich cytundeb – y ddau ohonoch.

Cofiwch bod y gost o fagu plentyn yn newid wrth iddynt fynd yn hŷn. Felly mae’n gwneud synnwyr i adolygu eich cynllun cyllidebu a’ch cytundeb cynhaliaeth plant yn rheolaidd.

Os ydych am gael rhagor o wybodaeth neu dechrau defnyddio cynllun cyllidebu, edrychwch ar y cysylltiadau isod.

Ble gallaf fynd nesaf?