Gall fod yn demtasiwn i fenthyg pan mae arian yn brin. Ond, gall greu mwy o broblemau os na allwch dalu’r arian yn ôl neu beidio â delio gyda’ch dyled yn syth.

Os oes gennych broblem dyled, deliwch gydag ef – peidiwch â’i anwybyddu. Ni fydd problemau dyled yn diflannu a bydd yn gwaethygu os ydych yn rhoi eich pen yn eich plu. Mae’n bwysig eich bod yn agor eich biliau, gwynebu eich dyled a delio gyda’r ddyled yn syth.

Ydych chi’n defnyddio credyd yn aml i dalu biliau rheolaidd, ond yna’n darganfod mai dim ond yr isafswm y gallwch ei ad-dalu? Bydd hynny ond yn cronni dyled. Dyma sut i ddelio gyda dyled:

  • Ceisiwch flaenoriaethu eich dyledion – bydd rhai yn bwysicach i’w talu nac eraill.
  • Cyfrifwch faint y gallwch fforddio i ad-dalu bob mis.
  • Cysylltwch gyda’ch benthycwyr i wneud cynllun ad-dalu y gallwch ei fforddio.
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn cael popeth sydd gennych hawl i’w gael – budd-daliadau, credydau treth, cynhaliaeth plant, a’r symiau cywir.

Os na fydd hyn yn gweithio chwaith, mae’n bwysig cael help gyda’ch sefyllfa. Trwy gael cyngor am ddyled, gallwch ddelio gyda’ch sefyllfa bresennol a gwneud trefniadau mewn ffordd fydd yn osgoi i hyn ddigwydd eto.

Mae digon o gefnogaeth ar gael i’ch helpu i reoli eich arian, gwneud cynllun gwario neu ddelio gyda dyledion, felly peidiwch â bod ofn gofyn am gyngor am ddyled. Deliwch gyda’r broblem heb oedi er mwyn gallu sicrhau dyfodol ariannol eich plant.

Cyhoeddwyd hwn yn wreiddiol gan y Gwasanaeth Cynghori Arian. Nid yw’r Adran Waith a Phensiynau yn gyfrifol am ei gynnwys na’i gywirdeb.

Ble gallaf fynd nesaf?