Gall rhoi trefn ar eich sefyllfa ariannol fod yn anodd iawn yn ystod neu ar ôl wahanu. Ond, bydd yn rhaid i chi siarad am arian gyda’ch cynbartner pan mae gennych blant gyda’ch gilydd.

Gobeithio bydd y “pethau i wneud” a’r “pethau i beidio eu gwneud” yma yn eich helpu i siarad am arian gyda rhiant arall eich plentyn:

Pethau i wneud:

  • Byddwch yn realistig. Os ydych wedi gwahanu’n ddiweddar, mae’n debygol y bydd angen i chi a’r rhiant arall gwneud addasiadau i’ch ffordd o fyw.
  • Canolbwyntiwch ar eich plentyn. Meddyliwch am beth sydd ei hangen arnynt, a sut gallwch chi a’r rhiant arall gyfrannu at hyn.
  • Ceisiwch fod yn hyblyg. Mae’n debygol bydd amgylchiadau ariannol y ddau ohonoch yn newid, felly os ydych yn fodlon cyfaddawdu nawr, bydd yn haws newid pethau yn y dyfodol.

Pethau i beidio eu gwneud:

  • Dod i gasgliadau am amgylchiadau ariannol y rhiant arall.
  • Rhoi baich ar eich plant am faterion ariannol neu ddadlau am arian o’u blaenau.
  • Defnyddio eich plant fel negeseuwyrgall achosi iddynt deimlo fel eu bod yn cael eu tynnu i bob cyfeiriad.
  • Anwybyddu problemau neu bryderon arian– mae sefydliadau fel yr Money Advice Service a’r Ganolfan Cyngor ar Bopeth yna i’ch helpu.

Arian yw un o’r achosion mwyaf o wrthdaro i rieni sy’n byw ar wahân. Yn aml iawn, bydd llai o arian ar gael i bawb, sy’n gallu achosi ac arwain at straen, dicter a dadlau.

Yn ychwanegol i hyn, gall fod yn demtasiwn i ddefnyddio arian i ddial am unrhyw ddrygioni rydych yn teimlo sydd wedi cymryd lle. Gall hyn gynnwys stopio taliadau neu ceisio eu ‘taro yn eu poced’.

Ond, gall gwrthdaro fod yn niweidiol iawn i blant. Felly mae’n bwysig eich bod yn gwneud eich gorau i wneud trefniadau ariannol sy’n gofalu am bawb yn eich teulu sydd wedi gwahanu, a cheisio ei gwneud mewn ffordd resymol.

Mae’n bwysig iawn i chi wneud trefniadau ar gyfer eich plant cyn gynted â phosibl er mwyn cadw pethau’n sefydlog iddynt.

Pan fyddwch yn meddwl am sut gallai’r ddau ohonoch gynnal eich plant, gall fod yn ddefnyddiol i chi weithio cyllideb allan fel y bydd gennych chi, eich plant a rhiant arall eich plant ddigon o arian i fyw arno. Edrychwch ar ein gwybodaeth am gyllidebu a defnyddio cynllun cyllideb i gael gwybod mwy am hyn.

Un o’r pethau mwyaf i’w drefnu yw cynhaliaeth plant. Mae llawer o rieni yn ei chael hi’n haws ac yn fwy hyblyg i drefnu cynhaliaeth rhwng ei gilydd, trwy ddefnyddio cytundeb teuluol. Os nad yw hyn yn bosibl, gallwch wneud trefniadau statudol trwy’r Gwasanaeth Cynhaliaeth Plant.

Gobeithio byddwch yn darganfod bod rhoi trefn ar faterion ariannol yn eich helpu i gymryd y cam cyntaf tuag at adeiladu perthynas magu plant da gyda’ch gilydd. Bydd yn helpu eich plant i wybod bod eu mam a’u tad yn creu dyfodol ariannol sefydlog iddyn nhw. Mae llawer o rieni yn darganfod bod cynllun bod yn rhaint yn ddefnyddiol iawn i’ch helpu gytuno ar drefniadau ac magu plant gyda’ch gilydd.

Ble gallaf fynd nesaf?