Gall chwilio am waith fod yn sioc i’r system pan fyddwch wedi gwneud newid sydyn i’ch bywyd. Os ydych yn gwahanu neu wedi gwahanu oddi wrth eich cyn-bartner, efallai eich bod yn poeni am chwilio am waith neu ennill digon o arian i fyw arno. Gallwch hefyd ddarganfod bod byw ar ben eich hunan gyda phlentyn i ofalu amdano yn effeithio ar yr oriau y gallwch eu gweithio, sydd yna’n effeithio ar y math o swyddi y gallwch eu gwneud.

Gall gwahanu gael effaith mawr ar eich bywyd, ond yn aml, mae sut y bydd hyn yn effeithio ar eich swydd yn un o’r pethau olaf y byddwch yn meddwl amdano. Fodd bynnag, gall y lleihad yn yr arian sy’n dod mewn i’r cartref a’r cynnydd i’r cyfrifoldebau gofal plant gael effaith sylweddol. Os ydych yn poeni am sut bydd hyn yn effeithio ar eich gwaith, mae’n well cymryd ychydig o amser i drafod hyn gyda’ch cyflogwr.

  • Os na allwch weithio yn llawn amser, dylech ystyried gweithio rhan amser, amser tymor neu wneud gwaith contract.
  • Efallai bydd eich cyflogwr presennol yn deall eich sefyllfa, siaradwch gyda nhw ac egluro eich anawsterau.
  • Edrychwch i weld os ydych yn gymwys am fudd-daliadau a chredydau treth.

Efallai y byddwch nawr yn darganfod eich bod yn chwilio am waith ar ôl gwahanu. Gall chwilio am waith ymddangos fel tasg hynod o anodd, ond mae yna gamau y gallwch eu cymryd i’w wneud yn haws.

  • Siaradwch gyda – Chynghorydd Personol yn y Ganolfan Byd Gwaith os ydych yn ddiwaith. Gallwch drafod eich amcanion, darganfod swyddi sydd ar gael i chi a chael hyd i sefydliadau sy’n gallu helpu. gallwch hefyd gofrestru ar “Paru Swyddi Ar-Lein” trwy Gov.uk.
  • Meddyliwch yn wahanol – Mae’n debyg fod sgiliau gennych yn barod – fel cynllunio, trefnu, cyllido a rheoli pobl – dim ond trwy redeg cartref. Oes bosib i chi wneud arian gan ddefnyddio’r sgiliau yma?
  • Bod gyda meddwl agored – Ceisiwch beidio â diystyru unrhyw beth – gall fod yn amser da i roi cynnig ar rywbeth newydd.

Ble gallaf fynd nesaf?