Pan fyddwch yn gwahanu oddi wrth eich partner, efallai y byddwch yn darganfod eich bod yn poeni am dalu biliau’r cartref, yn enwedig os oes gennych blant i ofalu amdanynt. Beth bynnag yw eich sefyllfa, mae’n bwysig parhau i siarad gyda’ch cyn-bartner a phenderfynu pwy sy’n gyfrifol am y taliadau rhent neu forgais.

Efallai byddwch am gael cyngor proffesiynol gan gyfreithiwr yn gyntaf gan fod y gyfraith yn y maes yma yn gymhleth.

  • Os oedd y ddau ohonoch yn gyfrifol am y rhent, a bod un yn symud allan, mae’n debygol y bydd y ddau ohonoch dal yn gyfrifol am sicrhau y telir y rhent. Os ydych yn cael trafferth cyrraedd cytundeb ar hyn yna dylech gael cyngor proffesiynol.
  • Os oedd gennych forgais mewn dau enw, dylech gael cyngor proffesiynol.
  • Edrychwch os oes gennych hawl i gael help gyda thalu eich morgais neu rent.
  • Dywedwch wrth eich benthyciwr morgais ar unwaith os ydych yn cael trafferth i gwrdd a’ch ad-daliadau.
  • Os oes gennych blant, siaradwch gyda’ch cyn-bartner a rhowch gytundeb cynhaliaeth plant mewn grym y mae’r ddau ohonoch yn hapus gyda.
  • Dylech holi os ydych yn gymwys i fudd-daliadau neu gredydau treth ychwanegol.

Efallai eich bod yn gymwys i gael budd-dal tai neu lwfans tai lleol i’ch helpu i dalu eich rhent os ydych ar incwm isel neu fudd-daliadau.

Os ydych yn gwneud cais am fudd-daliadau penodol eraill dros y ffôn , gallwch wneud cais am fudd-dal tai ar yr un pryd. Neu, gallwch gwblhau ffurflen gais ar wahân am fudd-dal tai. Gallwch lawr lwytho ffurflen budd-dal tai HCTB1W o’r wefan Gov.uk neu gofyn i’ch swyddfa Canolfan Byd Gwaith lleol am becyn cais budd-daliadau, sy’n cynnwys y ffurflen yma.

Ble gallaf fynd nesaf?