Nodwch, oni bai y dywedir fel arall, mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i Gymru a Lloegr yn unig. Os ydych yn byw yn yr Alban, ceir wybodaeth a chyngor yn Parenting accross Scotland. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI direct.

Gallwch wneud cais i’ch priodas gael ei datgan yn ddi-rym (sy’n golygu annilys o’r cychwyn) os:

 • ydych yn perthyn yn agos i’ch gilydd
 • ydych o’r un rhyw
 • roedd un ohonoch o dan 16 ar amser y briodas
 • roedd un ohonoch yn briod neu’n rhan o bartneriaeth sifil yn barod
 • nid oeddech wedi cydymffurfio gydag anghenion cofrestru penodol
 • ydych mewn priodas aml gymar

Enw’r broses gyfreithiol o ddatgan bod priodas yn ddi-rym yw diddymiad.

Gallwch wneud cais i’ch partneriaeth sifil gael ei datgan yn ddi-rym os:

 • ydych chi a’ch partner sifil yn perthyn agos trwy waed (neu mewn rhai achosion trwy briodas neu ran o bartneriaeth sifil)
 • nid ydych chi a’ch partner sifil o’r un rhyw
 • roedd un ohonoch o dan 16 ar amser y bartneriaeth sifil
 • roedd un ohonoch yn briod neu’n rhan o bartneriaeth sifil yn barod
 • nid oeddech wedi cydymffurfio gydag anghenion cofrestru penodol

Os yw eich priodas neu bartneriaeth sifil yn cael ei datgan yn ddi-rym, mae’n syniad da i gael gwaith papur cyfreithiol sy’n profi hyn, rhag ofn eich bod am briodi neu ffurfio partneriaeth sifil eto.

Mewn rhai achosion gellir hefyd ddirymu priodas neu bartneriaeth sifil. Mae dirymu yn golygu y gellir ei ddiddymu yn hytrach na ei ddirymu o’r cychwyn. Bydd y briodas yn ddilys hyd nes y bydd yn cael ei ddiddymu.

Gellir dirymu priodasau neu bartneriaethau sifil os, ar amser y briodas neu bartneriaeth sifil, roeddech chi neu’ch partner:

 • heb gytuno’n iawn i’r briodas neu’r bartneriaeth sifil (er enghraifft, priodas orfodol)
 • yn feichiog gan rywun arall
 • wedi cael eich cyhoeddi gyda thystysgrif cydnabyddiaeth rhyw dros dro neu wedi cael rhyw newydd o dan y Ddeddf Cydnabod Rhyw 2004

Gellir hefyd dirymu priodas os, ar amser y briodas, roedd gennych chi neu’ch partner afiechyd oedd wedi ei drosglwyddo yn rhywiol.

Efallai na fydd eich cais am ddiddymiad yn llwyddiannus os ydych wedi ymddwyn yn y fath ffordd tuag at eich partner oedd yn golygu fod ganddynt reswm rhesymol i gredu na fuasech yn gwneud cais.

Diddymu yw’r broses gyfreithiol o ddatgan fod priodas neu bartneriaeth sifil yn ddi-rym

Ble gallaf fynd nesaf?