Nodwch, oni bai y dywedir fel arall, mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i Gymru a Lloegr yn unig. Os ydych yn byw yn yr Alban, ceir wybodaeth a chyngor yn Parenting accross Scotland. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI direct.

Os ydych yn gymwys i gymorth cyfreithiol, efallai gallech gael cyngor yn gyfrinachol ac am ddim. Gallai cyngor cyfreithiol hefyd helpu i dalu am gyfryngu teuluol.

Gallai cyngor cyfreithiol helpu gwrdd â’r gost o gyngor cyfreithiol, cyfryngu teuluol a chynrychiolaeth o flaen llys neu dribiwnlys.

  • bod eich achos yn gymwys i gymorth cyfreithiol
  • bod gennych broblem ddifrifol
  • na allwch fforddio i dalu costau cyfreithiol

Er enghraifft, gallech gael cymorth cyfreithiol os:

  • ydych chi neu eich teulu mewn peryg o gamdriniaeth neu niwed difrifol – camdriniaeth yn y cartref neu briodas orfodol – er enghraifft
  • ydych angen cyfryngu teuluol
  • ydych mewn peryg o ddod yn ddigartref neu golli eich cartref
  • ydych wedi cael eich cyhuddo o drosedd, yn wynebu cael eich carcharu neu gael eich cadw yn y ddalfa
  • mae rhywun yn gwahaniaethu yn eich erbyn ar gam
  • ydych yn cynnwys dadl gyfreithiol neu’n dwyn achos o dan y Ddeddf Hawliau Dynol

Mae cyfryngu teuluol yn ddewis amgen i’r gweithgareddau llys sy’n dod gydag ysgaru neu wahanu ac sy’n hir ac yn aml drud. Mae cyfryngu teuluol yn cynnig y cyfle i berson annibynnol gynorthwyo’r ddau barti a’u helpu i gyrraedd cytundeb heb orfod mynd i’r llys neu ddefnyddio cyfreithiwr. Am fwy o wybodaeth ar gyfryngu, ewch i’n tudalen “Beth yw cyfryngu”.

Efallai bydd rhaid i chi dalu rhywfaint o arian tuag at gostau cyfreithiol eich achos

Yn ystod cyfryngu, efallai bydd gennych hefyd hawl i rywfaint o gymorth cyfreithiol gan gyfreithiwr. Bydd eich cyfryngwr yn asesu hyn a dweud wrthych os ydych yn gymwys i gymorth cyfreithiol am ddim gan gyfreithiwr. Dod o hyd i gyfreithiwr yn eich ardal.

Efallai gall Canolfan Cyfreithiol Plant Coram eich helpu gyda chymorth cyfreithiol am ddim ar gyfer materion plant. Maent yn darparu ffeithlenni cymorth cyfreithiol am ddim a chynorthwydd chwilio ar lein.

Mae eu Llinell Cymorth Deddf Plant yn darparu gwybodaeth a chymorth cyfreithiol am ddim ar gyfer bob agwedd o gyfraith deuluol, plant ac addysg sy’n effeithio plant a theuluoedd. Mae eu cymorth cyfreithiol arbenigol ar gael i blant, eu teulu a gofalwyr, a gweithiwr proffesiynol cymorth teuluol. Rhif rhadffôn y llinell Cymorth Deddf Plant yw 0808 802 0008, ac mae ar agor o 8.00am i 8.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener.

Cael help cyfreithiol
Gallwch barhau i gael cyngor cyfreithiol gyda’ch achos hyd yn oed os ydych yn penderfynu cynrychioli eich hunan o flaen y llys.

Ble gallaf fynd nesaf?