Nodwch, oni bai y dywedir fel arall, mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i Gymru a Lloegr yn unig. Os ydych yn byw yn yr Alban, ceir wybodaeth a chyngor yn Parenting accross Scotland. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI direct.

Gweithio allan gytundeb gwahanu eich hunain yw’r ffordd orau i symud ymlaen ar ôl gwahanu. Gall fod yn gyflymach a hawsach nac achos llys.

Os ydych angen help proffesiynnol gyda gwneud cytundeb gwahanu ond am osgoi defnyddio’r llys, gall cyfryngwr teulu helpu i strwythuro eich trafodion a helpu’r ddau riant ddod i gytundeb sy’n gweddu amgylchiadau pawb.

Gall cyfreithiwr hefyd eich helpu negodi gyda’ch cynbartner, neu yn niffyg popeth arall, efallai y bydd angen i’ch achos fynd i’r llys.

Unwaith bydd y ddau ohonoch wedi cytuno ar sut y bydd pethau’n gweithio allan ar ôl i chi wahanu, efallai y byddwch yn penderfynu bod cytundeb anffurfiol yn ddigon. Neu, efallai y byddwch am gael yr hyn a gytunwyd arno wedi ei osod mewn ffordd ffurfiol.

Os dymunwch, gall cyfreithiwr eich cynghori ar y cytundeb gwahanu rydych yn wneud rhwng eich gilydd neu’r Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rydych wedi ei wneud a dweud wrthych os yw eich cytundeb gwahanu yn gyfreithiol rhwym, neu sut i’w wneud yn gyfreithiol rhwym. Os oes gennych eiddo gwerthfawr, efallai y byddwch am siarad gyda chyfreithiwr cyn i chi ei lofnodi.

Os mai dim ond rhwng eich gilydd ydych wedi gwneud y cytundeb, gall eich cyfreithiwr lunio cytundeb ar beth rydych chi gyd wedi penderfynu – heb, o angenrheidrwydd, fynd i’r llys.

Os ydych wedi cytuno trefniadau am i rannu asedau ariannol -p’un ai rhyngoch eich gilydd neu drwy Femorandwm Cyd-ddealltwriaeth- ond rydych yn meddwl bod posiblrwydd y bydd eich cynbartner yn codi’r mater eto yn y dyfodol, gallwch fynd i’r llys i wneud y cytundeb gwahanu yn ‘orchymyn cydsynio’ sy’n gyfreithiol rhwym. Mae hyn yn golygu y gallwch ofyn i’r llys i orfodi’r gorchymyn yn y dyfodol os na fydd un ohonoch yn cadw at beth sydd wedi cael ei gytuno.

  • gall llys wneud a gorfodi gorchymyn sy’n rhwymo’n gyfreithiol chi a’ch cynbartner i’r trefniadau, ond gall hyn gymryd amser
  • gall trefniadau ffurfiol a wnaed mewn llys fod yn fwy anodd eu newid
  • lles y plentyn yw brif ystyriaeth y llys wrth edrych ar fagu plentyn.

Cewch fwy o wybodaeth drwy ymweld â’r tudalennau gwe yma:

(English) You can find more information by accessing these webpages:

Ble gallaf fynd nesaf?