Nodwch, oni bai y dywedir fel arall, mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i Gymru a Lloegr yn unig. Os ydych yn byw yn yr Alban, ceir wybodaeth a chyngor yn Parenting accross Scotland. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI direct.

Y broses llys ar gyfer gwahanu neu ysgaru

Mae beth fydd yn digwydd yn y broses llys ar gyfer gwahanu neu ysgaru yn dibynnu ar ba fath o gais rydych wedi ei wneud.

Mae ffurflenni ar gael ar gyfer yr holl brosesau llys gwahanol, y broses llys ar gyfer ysgaru er enghraifft.

Weithiau pan rydych yn prynu ffurflen rydych hefyd yn talu ar gyfer y cais ar yr un pryd a bydd hyn yn ymddangos ar un copi o’r ffurflen.

Fel arfer byddwch angen tri chopi o’ch cais. Copi gwreiddiol i chi neu’ch cyfreithiwr i gadw yw un ohonynt, un arall ar gyfer yr atebydd a’r llall ar gyfer ffeil y llys. Fel arfer mae’r llys yn cadw’r un sydd gyda’r ffi wedi ei nodi arno.

Gall staff y llys ddweud wrthych ble i ddod o hyd i ffurflenni a thaflenni’r llys a rhoi arweiniad i chi am blant a’r llysoedd teuluol a gallant egluro’r broses llys, ond nid oes ganddynt yr hawl i ddweud wrthych beth y dylech wneud am eich cais.

Gall fod costau eraill yn berthnasol (er enghraifft i dalu i rywun arall gyflwyno eich dogfennau, neu dalu i dyst am fynychu’r llys ar eich rhan i roi tystiolaeth ar eich rhan,) ond mae hyn yn ddibynnol ar eich cais a beth rydych yn penderfynu ei wneud.

Edrychwch ar y llyfryn EX50 Ffioedd Llys Sifil a’r Llys Teulu (Yr Uchel Lys a’r Llys Sirol) am fwy o wybodaeth. Mae’r llyfryn yma yn rhestru’r ffioedd teuluol mwyaf cyffredin.

Os na allwch fforddio talu ffioedd y llys, efallai byddwch yn gymwys ar gyfer ffi ostyngol neu efallai na fydd yn rhaid i chi dalu. Mae’r llyfryn EX160A Ffioedd Llys: Oes raid imi eu talu? yn rhoi’r holl wybodaeth sydd eu hangen arnoch.

Ble gallaf fynd nesaf?