Nodwch, oni bai y dywedir fel arall, mae’r wybodaeth yma yn berthnasol i Gymru a Lloegr yn unig. Os ydych yn byw yn yr Alban, ceir wybodaeth a chyngor yn Parenting accross Scotland. Os ydych yn byw yng Ngogledd Iwerddon, ewch i NI direct.

Cyfrifoldeb rhiant yw’r term cyfreithiol am y dyletswyddau sydd gan riant i blentyn, gan gynnwys:

  • Rhoi cartref i’w plentyn.
  • Diogelu a chynnal eu plentyn.
  • Dewis a chefnogi addysg eu plentyn.
  • Cytuno ar driniaeth feddygol eu plentyn.
  • enwi eu plentyn a chytuno i unrhyw newid i’r enw hwnnw.
  • Caniatáu i wybodaeth gyfrinachol am y plentyn gael ei datgelu.

Rhaid i bob rhiant gynnal eu plentyn yn ariannol, hyd yn oed os nad oes ganddynt unrhyw gyfrifoldeb cyfreithiol fel rhiant. Gallai hyn olygu talu cynhaliaeth plant.

Mae gan fam bob tro gyfrifoldeb am ei phlant.

Mae gan dad gyfrifoldeb rhiant am ei blentyn os oedd yn briod gyda’r fam pan aned y plentyn.

Gall tadau di-briod gael hawliau rhiant am eu plant os ydynt yn:

  1.  priodi mam y plentyn;
  2.  gwneud cytundeb cyfrifoldeb rhiant gyda’r fam;
  3.  cofrestru, neu ail gofrestru, genedigaeth eu plentyn ar y cyd gyda’r fam (dyma’r achos ers 1 Rhagfyr 2003); neu
  4.  gwneud cais i’r llys am orchymyn cyfrifoldeb rhiant.

Mae pobl eraill all gael, neu all wneud cais i’r llys am gyfrifoldeb rhiant mewn rhai amgylchiadau.

Ble gallaf fynd nesaf?