Mae o les i bawb – yn enwedig plant – i osgoi gwrthdaro, felly dylech wneud eich gorau i osgoi gwrthdaro pa bryd bynnag y gallwch.

  • Deliwch gydag unrhyw emosiynau negyddol. Loes, dicter, euogrwydd, atgasedd, gall bob un eich arwain i ymddwyn mewn ffyrdd anghymwynasgar.
  • Canolbwyntiwch ar beth sydd orau ar gyfer eich plentyn yn hytrach na beth y credwch eich bod yn haeddu – oni bai eich bod yn teimlo eich bod chi neu’ch plentyn mewn perygl.
  • Ceisiwch weld pethau o safbwynt y rhiant arall.
  • Peidiwch â defnyddio eich plant fel arf yn erbyn y rhiant arall neu geisio eu cael i ochri gydag unrhyw un.
  • Byddwch yn realistig – ceisiwch gyfaddawdu os yn bosib.
  • Byddwch yn glir am beth rydych wedi cytuno arno.
  • Nid oes yn rhaid i chi hoffi eich gilydd – ond ceisiwch barchu eich gilydd.
  • Dylech bob tro geisio osgoi ffraeo o flaen y plant.
  • Peidiwch â bod ofn gofyn am help.

Ystyriwch cyfryngu fel ffordd o’ch helpu i ddod i benderfyniadau pwysig cyn neu ar ôl i chi wahanu.

Cyfryngu teuluol yw pan fydd person proffesiynol annibynnol, hyfforddedig yn eich helpu chi a’ch cyn-bartner i weithio allan cytundeb ar bethau fel:

Gall cyfryngu eich helpu i gadw pethau dan reolaeth. Ni fydd neb yn eich gorfodi i wneud unrhyw beth yn erbyn eich dymuniadau. Bydd y cyfryngwr yn eich helpu i ddod o hyd i ffordd sy’n gweithio i’r ddau ohonoch ac yn egluro sut y gallwch wneud y cytundeb yn un gyfreithiol rhwym os bydd angen.

Ble gallaf fynd nesaf?