Byw mewn ofn? Poeni am ddiogelwch eich plentyn neu chi eich hunain?

Beth yw diffiniad trais a chamdriniaeth yn y cartref?

Gall thrais a chamdriniaeth yn y cartref gymryd sawl ffurf. Gall fod yn seicolegol, corfforol, rhywiol, emosiynol neu ariannol. Gall olygu un digwyddiad “unigryw” neu batrwm o ymddwyn mewn ffordd ymosodol i geisio rheoli rhywun arall. Gall effeithio ar blant yn ogystal ag oedolion.

Os ydych yn teimlo bod unrhyw un o’r rhain yn berthnasol i chi, mae help ar gael i wneud yn siŵr eich bod chi a’ch plant yn cadw’n ddiogel.

Mewn argyfwng, ffoniwch 999

Ond nid oes rhaid i chi ddisgwyl am sefyllfa argyfwng cyn chwilio am help. Gallwch:

 • siarad gyda’ch meddyg, ymwelydd iechyd, neu fydwraig
 • ffonio’r Llinell Gymorth Camdriniaeth yn y Cartref a Thrais Rhywiol Cymru ar 0808 80 10 800. Caiff ei redeg gan Cymorth i Ferched Cymru a Refuge, mae’r llinell gymorth ar agor 24 awr y dydd ac mae galwadau am ddim o linellau daear.

Gall dynion sy’n dioddef o gamdriniaeth neu drais yn y cartref gael help a chymorth gan Dyn Cymru ar 0808 801 0321.

Os ydych yn cael eich effeithio gan briodas orfodol neu droseddi “honour”, cysylltwch gyda Karma Nirvana ar 0800 5999 247 neu The Forced Marriage Unit ar 020 7008 0151.

Mae Broken Rainbow UK yn rhoi cymorth i bobl hoyw, lesbiad, deurywiol neu drawsrywiol sy’n dioddef o drais yn y cartref.

Hefyd, mae help ar gael gan Respect ar 0808 802 4040 i bobl sy’n gyfrifol am drais yn y cartref er mwyn eu helpu i stopio’r trais a newid eu hymddygiad niweidiol.

Mae’r canllaw Saesneg, The Survivor’s Handbook, gan yr elusen Women’s Aid i’w gael yn rhad ac am ddim ac mae’n rhoi gwybodaeth am amrywiaeth eang o faterion fel tai, arian, helpu eich plant a’ch hawliau cyfreithiol. Mae’r llyfryn yma ar gael i’w lawr-lwytho ar ffurf PDF mewn 11 iaith gwahanol.

Mwy o help a gwybodaeth

 • The victim Support Logo
  (English) Victim Support

  (English) Victim Support provides emotional and practical support to anyone affected by domestic abuse, or any other crime. Call the Supportline for free on 08 08 16 89 111.

 • (English) The family law panel logo is a set of 8 dots forming a circle
  The Family Law Panel

  Siaradwch gyda chyfreithiwr arbenigol am ddim. Gallant eich arwain drwy’ch opsiynau – mae’r Panel Cyfraith Teulu yn rhan o’r fenter gymdeithasol OnlyMums ac OnlyDads, sy’n helpu chi a’ch teulu i wneud y penderfyniadau gorau i chi.