Os ydych yn cael problemau perthynas, rydych eisiau bod yn sicr mai gwahanu yw’r opsiwn cywir, yn enwedig os oes gennych blant. Gall penderfyniadau a wneir yn rhy gyflym neu heb help a chefnogaeth addas gael effaith hirdymor arnoch chi gyd.

Mae’n bwysig i ystyried yr holl ganlyniadau posib o beth rydych yn ei wneud a beth yw problemau’r berthynas cyn i chi wneud unrhyw beth.

Mae yna nifer o bethau gwahanol i’w hystyried pan rydych yn ail-edrych ar eich perthynas. Dyma rhai pethau y dylech gofio:

  • Rydych yn rhiant i blant am byth, p’un ai ydych yn byw gyda nhw neu beidio.
  • Gall cyplau gyda neu heb blant gael help i ffurfio math newydd o berthynas rhwng ei gilydd.
  • Mae plant yn elwa o gael dau riant yn byw gyda’i gilydd.
  • Mae cyfathrebu’n dda drwy drydydd parti yn helpu i leihau straen.
  • Ewch i wraidd eich problemau a cheisio eu datrys.

Os ydych yn teimlo eich bod eisiau trwsio ac ailadeiladu’r berthynas, yna pam ddim cael help proffesiynol gan sefydliadau fel Relate.

Gall cwnsela Relate fod yn opsiwn da i chi os ydych yn cael problemau perthynas. Am help a fwy o wybodaeth a help, ewch i wefanRelate neu ffoniwch: 0300 100 1234.

Dylech hefyd ystyried cyfryngu fel ffordd o’ch helpu i ddod i benderfyniadau pwysig cyn i chi wahanu.

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi ariannu prosiect o’r enw “Poenau Perthynas”. Arweinir y gwaith yma gan yr elusen ymchwilio perthynas “OnePlusOne” mewn perthynas ag Adfam yr elusen teuluol ar gyfer cyffuriau ac alcohol. Nod y prosiect yma yw dod o hyd i ffyrdd newydd i gefnogi teuluoedd sy’n byw gyda’r problemau o ddibyniaeth ar gyffuriau neu alcohol ar unrhyw raddfa.

Cafodd “Poenau Perthynas” ei greu ar ôl ystyried adborth gan dair o elusenau mwyaf blaengar y DU sy’n delio gyda dibyniaeth ac mae’n cynnwys straeon gan chwech o deuluoedd. Gallwch weld y straeon a chael gafael ar adnoddau eraill i’ch helpu gyda phroblemau yn eich perthynas yma.

Ble gallaf fynd nesaf?