Telerau ac amodau

Darperir y we-ap “Gwneud Gwahanu yn llai cymhleth” drwy’r gwasanaeth Help a Chymorth i Deuluoedd sydd wedi Gwahanu ac yn cael ei reoli ar eu rhan gan yr Adran Gwaith a Phensiynau.

Telerau ac amodau

Rhan 1: Gwybodaeth gyffredinol

Part 2: Gwybodaeth i bobl sy’n defnyddio’r ap a’r wefan

Part 3: Gwybodaeth i berchenogion gwefanau sydd am gynnwys yr ap yma ar eu gwefan

Gwybodaeth Gyffredinol

Cysylltiadau a ddarperir gan yr ap Gwneud Gwahanu yn llai cymhleth neu’r wefan Help a chymorth i deuluoedd sydd wedi gwahanu

Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys na pha mor ddibynadwy yw’r gwefannau rydym yn rhoi cysylltiadau iddynt, ac ni ddylai y ffaith eu bod wedi cael eu rhestru gael ei ystyried fel unrhyw gymeradwyaeth. Ni allwn sicrhau y bydd y cysylltiadau yma yjn gweithio bob tro ac nid oes gennym unrhyw reolaeth dros unrhyw dudalennau rydym yn cysylltu iddynt ac os ydynt ar gael neu beidio.

Ymwadiad

Darperir yr ap ar-lein – Gwneud Gwahanu yn llai cymhleth – a’r wefan ‘fel ag y maent’ heb wneud unrhyw gynrychioliaeth nac ardystiad a heb unrhyw warantiad o unrhyw fath – pu’n a yw wedi ei fynegi neu ei awgrymu, gan gynnwys ond heb ei gyfyngu yn unig i’r gwarantiadau ymhlyg ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben arbennig, peidio â thresmasu, cysondeb, diogelwch a chywirdeb.

Nid ydym yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yma yn rhydd rhag ymyrraeth neu wallau, y caiff diffygion eu cywiro, nac y bydd y gwasanaeth yma neu’r gweinydd sy’n sicrhau ei fod ar gael yn rhydd rhag firysau neu’n cynrychioli swyddogaeth, cywirdeb, dibynadwyedd llawn y deunyddiau. Ni fyddwn yn atebol dros unrhyw golled neu ddifrod ar unrhyw gyfrif sy’n deillio o ddefnyddio’r ap yma neu’n gysylltiedig gyda gwneud defnydd o’r ap yma.

Ni fyddwn yn atebol am unrhyw gost na thros golled neu ddifrod ar unrhyw gyfrif, yn cynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod canlyniadol neu anuniongyrchol, neu unrhyw gost, colled neu ddifrod o gwbl sy’n deillio o ddefnyddio neu golli’r gallu i ddefnyddio, data neu elw sy’n deillio o ddefnyddio www.sortingoutseparation.org.uk neu sy’n gysylltiedig â hynny.

Ni ellir gwarantu bod unrhyw drosglwyddiad data dros y Rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Tra ein bod yn ceisio diogelu’r fath wybodaeth, nid ydym yn gwarantu nac yn gallu sicrhau diogelwch unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei throsglwyddo i ni. O ganlyniad, bydd unrhyw wybodaeth y byddwch yn ei throsglwyddo i ni yn cael ei throsglwyddo ar eich perwyl eich hunan.

Nid yw’r ap na’r wefan wedi eu dylunio i gymryd lle cyngor proffesiynol annibynnol, a dylai defnyddwyr geisio cael unrhyw gyngor proffesiynol addas sy’n berthnasol i’w hamgylchiadau arbennig hwy.

Gallai’r deunydd ar yr ap yma a’r wefan yma gynnwys sylwadau neu gymeradwyaeth gan drydyddd parti, sydd ddim o reidrwydd yn adlewyrchu sylwadau Help a chymorth i deuluoedd sydd wedi gwahanu neu’r Llywodraeth, neu’n awgrymu ymrwymiad ui unrhyw gamau gweithredu penodol. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwyddo ran unrhyw ddefnydd trydydd parti o’r fath.

Cyfraith llywodraethu

Bydd y telerau ac amodau hyn yn cael eu llywodraethu gan ac yn cael eu dehongli yn unol â chyfraith Cymru a lloegr. Bydd unrhyw anghydfod sy’n codi o dan y telerau ac amodau hyn yn destun deddfwriaethau unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Diogelu rhag firysau

Rydym yn gwneud bob ymdrech i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o’r broses gynhyrchu. Rhaid i chi gymryd camau diogelu i sicrhau na fydd y broses a ddefnyddiwch er mwyn gwneud defnydd o’r gwasanaeth yma yn eich rhoi mewn perygl o firysau, cod cyfrifiadurol maleisus neu unrhyw ffurf o ymyrraeth arall allai ddifrodi eich system gyfrifiadurol eich hunan. Mae bob amser yn ddoeth i chi redeg redeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunydd a lwythir o’r Rhyngrwyd.

Ni allwn dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw golled, ymyrraeth neu ddifrod i’ch data neu eich system gyfrifiadurol a allai ddigwydd tra byddwch yn defnyddio deunydd a ddaw o’r we-ap neu’r wefan yma.

Amrywiad

Ar unrhyw bryd, gallwn adolygu’r telerau ac amodau yma heb unrhyw hysbysiad neu rybudd. Gwiriwch yn rheolaidd. Bydd parhau i ddefnyddio’r we-ap ar ôl i newid gael ei wneud yn golygu eich bod wedi derbyn y newid.

Cyffredinol

Nid ydym yn derbyn unrhyw atebolrwydd na chyfrifoldeb am unrhyw fethiant i gyd-fynd gyda’r telerau ac amodau yma ble bydd methiant o’r fath yn deillio o amgylchiadau sydd tu hwnt i’n rheolaeth rhesymol.

Os byddwn yn hepgor neu’n ildio unrhyw hawliau sydd ar gael i ni o dan y telerau ac amodau yma ar un achlysur, nid yw hyn yn golygu y bydd yr hawliau hynny yn cael eu hildio eto yn awtomatig ar unrhyw achlysur arall.

Os ceir bod unrhyw un o’r telerau ac amodau yma yn annilys, amhosib i’w gorfodi neu yn anghyfreithlon am unrhyw reswm, bydd gweddill y telerau ac amodau yn parhau mewn grym yn llawn serch hynny.

Gwybodaeth i bobl sy’n defnyddio’r we-ap neu wefan yma

Defnyddio’r we-ap a’r wefan “Gwneud gwahanu yn llai cymhleth”

Cynhelir y we-ap a’r wefan Gwneud gwahanu yn llai cymhleth ar gyfer eich defnydd bersonol a gwylio personol. Mae mynd iddynt, a’u defnyddio yn golygu ac yn dangos eich bod yn derbyn y telerau ac amodau yma. Byddant yn dod i rym o’r dyddiad pryd byddwch yn defnyddio’r we-ap neu wefan yma gyntaf. Gallwn, ar unrhyw bryd, adolygu’r telerau ac amodau yma heb unrhyw hysbysiad neu rybudd, ac felly dylent gael eu gwirio yn rheolaidd. Mae parhau i ddefnyddio’r we-ap neu wefan yma ar ôl i newid gael ei wneud yn golygu eich bod wedi derbyn y newid. Rydych yn cytuno i’w defnyddio at ddibenion cyfreithiol yn unig, ac mewn ffordd sydd ddim yn torri ar, neu yn cyfyngu neu wahardd unrhyw drydydd patrti rhag defnyddio a mwynhau y we-ap neu wefan.

Mae pob cymeriad, enw, a manylion personol a ddefnyddir mewn unrhyw fideo ar y we-ap Gwneud gwahanu yn llai personol yn hollol ffug. Nid yw’r wybodaeth a roddir yn cyfeirio at unrhyw berson gwir er ei bod yn seiliedig ar straeon go iawn.

Cynnwys diweddraf

Bydd cynnwys y we-ap Gwneud gwahanu yn llai cymhleth yn cael ei ddiweddaru yn rheolaidd ac ni ddylai aelodau o’r cyhoedd ddibynnu ar hen gyngor sydd wedi ei storio. Mae’r we-ap yn rhoi ffordd hawdd i ddefnyddwyr adnewyddu data angenrheidiol.

Hawlfraint y Goron copyright

© hawlfraint y Goron 2012.

Gwybodaeth i berchenogion gwefanau sydd eisiau cynnwys y we-ap yma

Gallwch ddefnyddio ac ail ddefnyddio’r wybodaeth a welir ar y we-ap Gwneud gwahanu yn llai cymhleth (heblaw unrhyw logo) am ddim ar unrhyw ffurf ac mewn unrhyw gyfrwng, o dan dermau’r Trwydded Llywodraeth Agored.

Rydym yn annog defnyddwyr i gynnwys yr ap yma ar eu gwefan eu hunain neu ddefnyddio cysylltiadau i www.sortingoutseparation.org.uk

Dylai unrhyw ymholiad am ddefnyddio neu ail ddefnyddio’r gronfa wybodaeth yma gael ei anfon drwy e-bost i: psi@nationalarchives.gsi.gov.uk

Cysylltu i’r we-ap neu wefan Gwneud gwahanu yn llai syml

Nid oes yn rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu yn uniongyrchol i dudalennau a gynhelir gan y gwasanaeth yma.

Datganiad Priodoledd a chanllaw

Mae’r menter Help a chymorth i deuluoedd sydd wedi gwahanu yn awyddus i’r wybodaeth yn y we-ap Gwneud gwahanu yn llai cymhleth fod ar gael i’r cyhoedd Prydeinig drwy cymaint o sianeli â phosib. Mae’r wybodaeth yma hefyd ar gael ar y wefan Gwneud gwahanu yn llai cymhleth.

Mae’r wybodaeth yma ar gael i drydydd parti drwy swyddogaeth gynnwys ar y wefan Gwneud gwahanu yn llai cymhleth a thrwy gyfryngau cymdeithasol fel y gall pobl ei hail-ddefnyddio. Bydd yn bosib gweld y gwasanaeth drwy ystod o ddyfeisiadau symudol a phorwyr.

Tra bod y Drwydded Llywodraeth Agored yn gymwys i’r holl gynnwys a ddefnyddir fel hyn, rydym hefyd yn gofyn i bob trydydd parti gyd-fynd gyda’r canllawiau isod. Trwy ddefnyddio’r wybodaeth ar Gwneud gwahanu yn llai cymhleth, mae’r trydydd parti yn cytuno i’r telerau ac amodau canlynol.

Ar gael am ddim ac am ddim ar y pwynt defnyddio

Dylai’r wybodaeth gwe-ap Gwneud gwahanu yn llai cymhleth fod am ddim ar y pwynt defnyddio ac ni ddylai gael ei gwerthu ymlaen oni bai bod gwerth ychwanegol sylweddol wedi cael ei ychwanegu. Nid yw’r menter Help a chymorth i rieni sydd wedi gwahanu yn mynd i unrhyw drefniadau unigryw gyda darparwyr allanol am ddatblygu neu ddarparu ap ar gyfer ffonau symudol neu unrhyw offer neu gymhwysiad arall. Rhaid gwneud hyn yn glir mewn unrhyw wybodaeth neu hysbysiadau a ddarperir ar gyfer y we-ap neu wefan Gwneud gwahanu yn llai cymhleth sy’n gwneud defnydd o’r wybodaeth.

Dim golygu cynnwys Gwneud gwahanu yn llai cymhleth

Bydd y we-ap Gwneud gwahanu yn llai cymhleth yn diweddaru gyda chynnwys newydd yn awtomatig. Ni all cyrff sy’n cynnal y we-ap ar eu gwefan olygu, newid na chamgynrychioli’r wybodaeth mewn unrhyw ffordd, er y gallant newid lliw a maint fel rhan o’r broses gynnwys.

Rhaid cydweithredu gyda pholisi Termau Defnyddio’r Drwydded Llywodraeth Agored ar gyfer defnyddio cynnwys Gwneud gwahanu yn llai cymhleth, gan gynnwys telerau ac amodau a’r cod gweithredu sydd wedi eu hamlinellu ar wefan data.gov.uk y Llywodraeth a Hawlfraint y Goron.

Brandio Help a chymorth i deuluoedd sydd wedi gwahanu

Rhaid priodoli Help a chymorth i deuluoedd sydd wedi gwahanu fel awduron y cyngor sy’n deillio ar y we-ap Gwneud gwahanu yn llai cymhleth. Rheolir y wefan gan opsiynau Cynhaliaeth Plant sy’n cyd-lunio’r cynnwys a gynhyrchir ledled nifer o gyrff Llywodraethol.

Cynnwys diweddaraf

Bydd cynnwys Gwneud gwahanu yn llai cymhleth yn cael ei ddiweddaru yn rheolaidd ac ni ddylai aelodau o’r cyhoedd ddibynnu ar hen gyngor sydd wedi cael ei storio. Mae’r we-ap yn darparu ffordd hawdd i ddefnyddwyr adnewyddu data angenrheidiol.

Hysbysebu a chynnwys cysylltiedig

Dylai unrhyw hysbysebu a arddangosir wrth ochr cynnwys y we-ap Gwneud gwahanu yn llai cymhleth sydd wedi ei gynnwys mewn ap neu wefan arall gydymffurfio gyda rheolau Swyddfa’r Cabinet ar noddi. Dylai’r hysbysebu fod yn berthnasol ac ychwanegu at y cynnwys yn hytrach na thynnu oddi wrtho, yn ddelfrydol drwy gynnig gwasanaeth neu wybodaeth sy’n ategu at y cynnwys. Ni ddylai chynnwys na lleoliad yr hysbysebu awgrymu mewn unrhyw ffordd fod yr hysbysebwr yn gyfrifol am, neu yn gysylltiedig gyda chynnwys y we-ap Gwneud gwahanu yn llai cymhleth. Ni ddylai unrhyw ddeunydd hysbysebu awgrymu bod Help a chymorth i deuluoedd sydd wedi gwahanu neu Opsiynau Cynhaliaeth Plant yn ardystio cynnyrch y trydydd parti.

Tynnu’n ôl yr hawl i ddefnyddio gwybodaeth o’r we-ap Gwneud gwahanu yn llai cymhleth

Mae Help a chymorth i deuluoedd sydd wedi gwahanu yn cadw’r hawl i dynnu’n ôl yr hawl i gynnwys gwybodaeth o’r we-ap Gwneud gwahanu yn llai cymhleth oddi ar unrhyw ap neu wefan os byddwn yn penderfynu bod unrhyw gynnwys cysylltiedig neu hysbysebu yn niweidiol neu’n gamarweiniol mewn unrhyw ffordd.