Mae’n normal mynd drwy amser caled a dioddef o sioc neu deimlo’n ddig pan fyddwch yn gwahanu oddi wrth eich partner. Gall teimladau negyddol amharu ar eich gallu i wneud penderfyniadau a gweld pethau yn glir. Gallai hynny wedyn ddechrau amharu ar eich perthynas gyda’r bobl o’ch cwmpas.

Gall straen effeithio ar sut rydych yn meddwl, teimlo ac ymddwyn.

  • Gall straen hefyd arwain at iselder
  • Gall straen achosi poen corfforol

Bydd delio gyda’r straen yn eich helpu i ddelio gyda’r sefyllfa ac yn eich galluogi i ddechrau adeiladu eich bywyd o’r newydd. Gall anwybyddu unrhyw broblemau sy’n gysylltied â straen arwain at iselder.

Weithiau, pan fydd y straen yn mynd yn ormod, gallech fynd yn isel eich ysbryd. Mae iselder yn llawer mwy na ‘theimlo’n drist’ weithiau. Mae’n salwch cydnabyddedig sy’n effeithio ar llawer o bobl. Gall ddelio gyda straen bod yn rhywbeth gallwch ddechrau ei wneud eich hun drwy gymryd camau syml a phositif.

  • Rhannwch eich pryderon gyda’ch ffrindiau neu’ch teulu.
  • Ceisiwch feddwl yn bositif. Er nad yw’n swnio’n hawdd, gall cymryd ychydig o amser i ymlacio neu wneud rhywbeth rydych yn ei fwynhau helpu i godi’ch calon.
  • Gall ymarfer corff helpu drwy wella eich hwyliau a’ch helpu i gysgu’n well a chlirio’ch meddwl.
  • Mae mynd am dro yn ateb syml arall sy’n gallu gwneud gwahaniaeth.
  • Os ydych yn teimlo bod y straen a’r iselder yn cael effaith andwyol ar eich bywyd, siaradwch gydag elusen fel Mind neu eich Meddyg Teulu.

Ble gallaf fynd nesaf?