Cwnsela un am un

Mae’n bwysig rhoi’r gorffenol tu cefn i chi. Rhaid symud ymlaen a cheisio cymryd rheolaeth o’ch bywyd newydd i’ch helpu i ddelio gydag unrhyw deimladau negyddol.

Os nad ydych yn teimlo fel y gallwch symud ymlaen yn hawdd, gall fod o gymorth i chi gael mynediad i wasanaeth cynghori arbenigol. Gyda gwasanaethau cynghori, bydd cynghorwr hyfforddedig yn eich helpu i dderbyn bod eich perthynas wedi dod i ben fel y gallwch symud ymlaen. Byddant yn gallu eich helpu i ffurfio perthynas wahanol ar gyfer y dyfodol er mwyn gallu cyd-fagu eich plant. Bydd hyn yn sicrhau bod gan eich plentyn berthynas dda gyda’r ddau ohonoch.

 • Ceisiwch osod patrymau newydd.
 • Dylech drin eich hun yn yr un ffordd ag os byddech yn gofalu am ffrind da.
 • Gwnewch bethau rydych yn eu mwynhau.
 • Ceisiwch wneud amser i chi’ch hun.
 • Gosodwch nodau ar gyfer y dyfodol – gallwch eu hysgrifennu ar restr.
 • Os bydd eich straen neu ddicter yn mynd yn waeth, yn dechrau effeithio arnoch yn gorfforol, neu’n niweidio eich perthynas gyda phobl eraill, ewch am help.
 • Ewch at eich meddyg teulu neu rywun arall proffesiynol o fyd iechyd.
 • Gofynnwch am gael eich cyfeirio at grŵp cymorth, gwasanaeth cynghori neu gwnsler lleol.
 • Gofynnwch i’ch meddyg teulu am fanylion therapi – trwy’r GIG neu’n breifat.
 • Edrychwch i weld pa elusennau all gynnig gwasanaeth cynghori neu wahanol fathau o gymorth yn rhad neu am ddim.
 • Gofynnwch a yw’ch cyflogwr yn cynnig gwasanaethau cynghori i’w staff.
 • Darllenwch lyfr “hunan-help” – mae’n rhatach na chynghori un am un a gallwch ei ddarllen yn eich amser eich hun.
 • Chwiliwch am gyrsiau ar-lein, grwpiau cymorth neu wasanaethau cynghori.

Ble gallaf fynd nesaf?

 • Tavistock Centre - sesiynau therapi

  Amrywiaeth o therapi a gynigir gan y Tavistock Centre for Couple Relationships, darparwyr arweiniol o gymorth perthynas yn y DU.

 • Relate - cwnsela a chyfryngu

  Gwasanaethau a rhaglenni cwnsela a chyfryngu gan Relate i'ch helpu i ddelio gydag effaith gwahanu.

 • The Family Lives logo
  Family Lives - cwnsela

  Gwybodaeth a chysylltiadau i gwnselwyr a gymeradwyir gan Family Lives, sef elusen cenedlaethol sy'n rhoi help a chymorth ar bob agwedd o fywyd teulu.