Ysgaru a gwahanu yw rhai o ddigwyddiadau bywyd sy’n gallu achosi’r mwyaf o straen i chi. Hyd yn oed os ydych wedi derbyn bod y berthynas drosodd, gall dal fod yn amser anodd ac emosiynol. Mae’r rhan fwyaf o bobl yn darganfod bod dod a pherthynas i ben yn effeithio ar eu lles.

Mae dod i ddeall y daith emosiynol ar ôl ysgariad neu wahanu yn bwysig. Gallwch chi a’ch cynbartner fod ar wahanol gam o’ch taith. Os gallwch gydnabod sut rydych yn teimlo, gallai hyn helpu i chi ddod o hyd i’r gefnogaeth fydd ei angen arnoch.

Gallwch ddefnyddio’r gromen newid i weithio allan ar ba ran o’r daith emosiynol rydych wedi cyrraedd. Gallwch ei ddefnyddio ar unrhyw gyfnod o newid personol allweddol yn eich bywyd.

Dyma’r camau:

1. Sioc a syfrdan – hyd yn oed os yw’ch perthynas wedi bod yn ‘sigledig’ gall y penderfyniad i ddod a’r berthynas i ben achosi sioc

2. Gwadu – cario ‘mlaen fel bod dim wedi digwydd

3. Rhwystredigaeth a gwylltineb – efallai byddwch yn parhau i roi bai ar eraill am gyfnod estynedig

4. Iselder – cyfnod pan mae popeth yn ymddangos yn ddibwrpas

5. Arbrofi – pan fyddwch yn dechrau profi gweithgareddau newydd yn eich bywyd cymdeithasol, gwaith, a dysg. Efallai byddwch am ddechrau symud ymhellach o’ch gilydd yn emosiynol o hyn allan.

6. Penderfyniadau – gweithgareddau newydd yn cael eu dilyn neu eu hanghofio yn ddibynnol os ydynt yn gweithio

7. Integreiddio – bydd eich agosatrwydd at eich cynbartner wedi newid a gall y ddau ohonoch symid ymlaen gyda’ch bywydau newydd

 

the-change-curve-cy

Os mai chi oedd yr un i wneud y penderfyniad i ddod a’r berthynas i ben; efallai eich bod eisoes wedi bod drwy’r camau cynharaf. Efallai eich bod yn y camau arbrofi neu phenderfyniadau yn barod ond efallai bod eich partner dal ar ddechrau eu taith. Mae’n bwysig deall y gallai’r gwahaniaeth mewn stad emosiynol achosi gwrthdaro. Efallai byddant yn drist nad ydych yn mynd drwy’r un emosiynau a’ch gilydd.

Gellir gweld o’r gromen y gallai’r ddau ohonoch fod mewn llefydd gwahanol os ydych wedi gwahanu’n ddiweddar. Gall hyn wneud cydweithio gyda’ch cynbartner yn anodd, gan arwain at wrthdaro ac yn aml mae’n rheswm pam na fyddwch yn gallu cytuno ar bethau.

Mae popeth mae’r ddau ohonoch yn ei deimlo’n hollol normal.

Feelings (cy)

Gall medru cydnabod ymhle ar eu taith mae eich cynbartner eich helpu i ddeall eu hymddygiad. Efallai roedd yn glir i chi nad oedd y berthynas yn gweithio. Ond, efallai roeddent yn hollol fodlon ac maent nawr yn teimlo sioc a dicter. Neu fel arall.

Nid oes llinell amser hud am faint o hir mae’n ei gymryd i gael drwy bob cam. Gall y cyfnod sioc barhau’n hirach i chi nag i gyplau eraill ble maent wedi gwahanu drwy gydgytundeb. Gallwch weithiau hyd yn oed weld eich hunan yn mynd yn ôl ar hyd y gromen yma.

Mae plant hefyd yn mynd drwy’r broses yma – sy’n rhywbeth rydym yn ei anghofio’n aml. Mae sut maent yn symud ymlaen drwyddo yn dibynnu ar y lefel o gymorth gan rieni fyddant yn ei gael.

Ond hefyd ffactorau eraill fel

 • eu hoedran
 • nifer o frodyr a chwiorydd
 • eu perthynas gyda phob rhiant
 • eu lefelau hunan-barch
 • eu personoliaeth

Mae gwrthdaro yn normal mewn perthnasau ond dylech geisio ei reoli. Mae ymchwil yn dangos pan fydd gwrthdaro yn digwydd yn aml, yn ddwys a ddim yn cael ei ddatrys yn dda, gall fod yn niweidiol i ddigwyddiadau bywyd eich plant .

Bydd rhaid sylweddoli y gallai pawb fod ar gam gwahanol ar y daith yma. Gall hyn wedyn eich helpu i ddeall ymddygiad eich cynbartner a’ch plant. Gall hefyd eich helpu i ddeall yr effaith y gallai’r ymddygiad ei gael arnynt.

Mae eich lles emosiynol yn bwysig. Gall siarad am bethau gyda rhywun sydd gennych ffydd ynddynt eich helpu yn arw.

Gall y bobl yma gynnwys:

 • ffrindiau a theulu
 • grŵp cymorth lleol
 • eich meddyg teulu
 • proffesiynol dibynadwy (e.e. ymwelydd iechyd)

Mae yna dudalennau eraill yn ein pwnc ‘iechyd’ fydd yn adeiladu ar y wybodaeth yma. Mae ymdopi yn y diwrnodau cynnar yn rhoi manylion am y tair tasg gwahanu y mae’r rhan fwyaf o bobl yn eu hwynebu. Mae ein tudalennau i gyd yn arwain at sefydliadau arbenigol allai gynnig cymorth estynedig trwy’r amser anodd hyn.

Ble gallaf fynd nesaf?

 • Gingerbread - eich lles emosiynol a iechyd corfforol

  Ffeithlen gan Gingerbread sy'n canolbwyntio ar les rhieni, syniadau ar gyfer gwella sut rydych yn teimlo, hybu eich hyder a rheoli sefyllfaoedd anodd.

 • The Parent connection logo
  The Parent Connection

  Mae Parent Connection - gan One Plus One, yn helpu rhieni sydd naill ai yn mynd drwy wahanu neu sy'n cael trafferth gyda materion sy'n ymwneud gyda bod yn rhiant a magu plant ar ôl gwahanu.

 • The centre for separated families logo
  Centre for Separated Families - beth i'w ddisgwyl

  Gallwch ddysgu mwy am sut efallai y bydd eich profiad gwahanu, gan Y Centre for Separated Families –elusen genedlaethol sy'n gweithio gyda phawb y mae gwahanu teuluol yn effeithio arnynt.

 • Relate – cynhori a chyfryngu

  Gwasanaethau cynghori a chyfryngu Relate a rhaglenni i'ch helpu delio gyda'r effaith mae gwahanu yn ei achosi.